For incoming mobilities, please click on the button.

ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ İLANI (2022, 2023 KA131 Uluslararası Hareketlilik)

İLAN BİLGİLERİ

İLAN ADI: ERASMUS+ PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ İLANI

İLAN ALT BAŞLIĞI: KA131 (AB Üye Ülkeleri ve Programla İlişkili Üçüncü Ülkeler) 2022, 2023 PROJELERİ

PROJE TÜRÜ: TEK YARARLANICILI PROJELER

İLAN PROJE NO: 2022-1-TR01-KA131-HED-000057314, 2023-1-TR01-KA131-HED-000118709

İLAN TARİHİ: 07.08.2023

Dikkat! Bu ilan Avrupa içi hareketliliklere yönelik değildir. Gidilebilecek ülkeler için ilan metnini inceleyiniz!

Dikkat! Başvuru sırasında kabul mektubu ibrazı zorunludur.

Dikkat! Faaliyetin gerçekleştirileceği kurumun bir yükseköğretim kurumu olması halinde ilgili kurum ile SCÜ arasında geçerliliği devam eden bir Erasmus+ KA171 Kurumlar arası Anlaşma mevcut olması gerekmektedir. Ayrıntılar için Tanımlar bölümünü inceleyebilirsiniz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü Erasmus+ KA131 (AB Üye Ülkeleri ve Programla İlişkili Üçüncü Ülkeler) Personel Eğitim Alma Hareketliliği ilanına çıkmış bulunmaktadır.

Başvurular 11.09.2023 – 02.10.2023 tarihleri arasında alınacaktır. 

Ayrıntılar için ilan metnini inceleyiniz.

Personel Hareketliliklerinden Sorumlu Ofis Personeli

Yasemin KAN

Giden Yönlü Personel Hareketlilikleri

Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, AB üyesi veya Programla ilişkili ülkelerden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda; Programla ilişkili olmayan ülkelerde ilgili ülkenin
yetkili kurumlarınca yükseköğretim kurumu olarak tanınan ve Erasmus+ kurumlararası anlaşma imzalanan yükseköğretim kurumları ile emek piyasasında aktif olan veya eğitim öğretim, gençlik, araştırma ve yenilikçilik alanında faaliyet gösteren herhangi bir kamuya
bağlı veya özel kuruluşta eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür.

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da ilgili bir kuruluşa gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, ticaret odaları ve birlikleri, okul, vakıf, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlar, profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Training – Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekir. Eğitim Alma faaliyetinin gerçekleştirileceği kurum ve faaliyet, kişinin istihdam edildiği mesleki alanıyla doğrudan ilişkili ve mesleki gelişimine katkıda bulunacak nitelikte olmalıdır.

 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi personeli olmak.
 • Merkezi yabancı dil sınavlarından (veya 06.04.2021 tarihli ÖSYM Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerlikleri Dökümanında belirtilen bu sınavlara eşdeğer sayılan uluslararası yabancı dil sınavlarından herhangi birinden),
  • Akademik ve idari personel için en az 75 (yetmiş beş) puana sahip olmak,
   • Yabancı dil birim/bölümlerinde görev yapan akademik personel için en az 85 (seksen beş) puana sahip olmak.

Adayların aşağıda belirtilen belgeleri Erasmus+ Başvuru Portaline yüklemesi gerekmektedir. Gerekli belgeleri yüklemeyen, eksik veya hatalı yükleyen adayların başvuruları geçersiz sayılır.

  • Vesikalık fotoğraf (4.5×6 boyutunda son 6 ayda ön cepheden çekilmiş olmalıdır.)
  • Yabancı Dil Belgesi (Başvuru şartları ve değerlendirme ölçütleri başlıkları altında belirtilen özelliklere sahip olmalıdır.)
  • Davet Yazısı/Kabul Mektubu (İlgili belge başvuru için zorunlu olduğundan davet yazısı olmayan aday başvurusunu tamamlayamamaktadır. Davet Yazısında davet edilen personelin ünvanı, adı ve soyadı, SCÜ’deki birim ve bölümü ile davet edildiği kurumdaki birim, bölümü ve çalışma alanı, hak kazandığı programın adı ve hareketlilik türü, hareketliliği gerçekleştireceği tarihinin yanı sıra davet eden kurum/kuruluşun adı, adresi, telefon numarası, yetkilisinin adı ve soyadı, görevi, kaşe ve imzası bulunmalıdır.)
  • Önceliklendirme için yüklenecek diğer belgeler değerlendirme ölçütleri başlığı altında belirtilmiştir. Önceliklendirme için yalnızca beyan yeterli olmayıp durumun resmi olarak belgelendirilmesi gerekmektedir. Önceliklendirme için talepte bulunulmuyor ise yukarıdaki maddeler haricinde bir belge yüklenmesine gerek yoktur.

Açıklamalar

 1. Değerlendirme Sonuçları Koordinatörlüğümüzün internet sitesi (https://erasmus.cumhuriyet.edu.tr) üzerinden ilan edilecektir.
 2. Adaylar sonuçların açıklanmasından itibaren 7 gün içerisinde değerlendirme sonuçlarına itiraz edebilirler. İtiraz dilekçesi çevrimiçi (online) alınacaktır. Elden itiraz dilekçesi alınmayacaktır. İtiraz dilekçesi sonuçların açıklanacağı sayfa üzerinden temin edilebilir.
 3. Katılımcılar, Erasmus+ kapsamında hak kazandıkları hareketlilikleri gerçekleştireceğine dair katılım beyannamesi veya haklarından vazgeçmek istediklerine dair feragat dilekçesi teslim etmek zorundadır. Bu belgeler sonuçların açıklanmasından itibaren 7 gün içerisinde teslim edilmelidir. Süresi içerisinde belge teslimi yapmayan adaylara T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) yayınlamış olduğu Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı, T.C. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Yönergesi ile Erasmus Programı Yönergesinde belirtilen hükümler çerçevesinde yaptırımlar uygulanır.
 4. Bu tarihe kadar Türkiye’ye dönmüş ve tüm evrakları teslim etmiş olma zorunluluğu bulunmaktadır.

KONTENJAN

Toplam Kontenjan

ÜLKELER1

KA131 Uluslararası Hareketlilik kapsamında gidilebilecek ülkeler ve tahmini hibe miktarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Bu ilan kapsamında aşağıdaki tabloda belirtilen ülkeler haricinde başka bir ülkede faaliyet gerçekleştirilemez.

Açıklamalar

 1. Yalnızca listede belirtilen ülkelere hareketlilik gerçekleştirilebilir.
 2. Mesafe hesaplamasında başlangıç noktası Sivas Merkez, bitiş noktası ise ilgili ülkelerin başkentleri baz alınmıştır. Mesafe bandı, mesafe, seyahat hibesi ile toplam hibe bitiş noktasına göre değişiklik gösterebildiğinden ödenecek hibede değişiklik meydana gelebilir. Bitiş noktası farklı olan bir hareketlilikte hibenin listede belirtilen hibeden daha düşük hesaplanması durumunda listedeki veri esas alınarak herhangi bir hak iddia edilemez. Nihai hibe hesaplaması Avrupa Komisyonunun sunduğu Yararlanıcı Modülü sistemi üzerinden yapılacak, katılımcıya bu hesaplama sonucu üzerinden ödeme yapılacaktır.
 3. Toplam hibenin %80’i hareketlilik öncesi (yasal süre ilgili mevzuat ve katılımcı ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan hibe sözleşmesinde belirtilmektedir) tüm belgelerin tamamlanması ve hibe sözleşmesinin imzalanmasının ardından katılımcının beyan ettiği IBAN numarasına Avro cinsinden yatırılacaktır. Hibenin hareketlilik öncesi ödenememesi durumunda ilgili mevzuat ve hibe sözleşmesinde belirtilen hükümlere göre işlem yapılır. Hibenin kalan %20’lik kısmı ise katılımcının kurumumuza dönüşü, dönüş evraklarının tamamlanması ve katılımcı raporunun gönderilmesi üzerine hareketliliği geçersiz sayacak herhangi bir durum olmaması halinde ilgili mevzuat ve hibe sözleşmesinde belirtilen süre içerisinde ödenmektedir.
 4. VİZE UYGULAMALARI: Yeşil olarak işaretlenen ülkelere seyahat belirli koşullar halinde vizeye tabii değildir. Diğer ülkelere seyahat ise vizeye tabiidir. Ayrıntılı ve güncel bilgi için T.C. Dışişleri Bakanlığının Türk Vatandaşlarının Tabi Olduğu Vize Uygulamaları (https://www.mfa.gov.tr/turk-vatandaslarinin-tabi-oldugu-vize-uygulamalari.tr.mfa) adlı ağ sayfası incelenmelidir.
 5. AHS: Azami Hareketlilik Sayısı. Genel kontenjan on ikidir ancak her ülkeye en fazla üç katılımcı hareketlilik gerçekleştirebilir. Aynı ülkeye üçten fazla talep olması halinde puan sıralamasına göre ilgili ülkeye başvuran ilk üç personel hareketliliği gerçekleştirmek üzere hak kazanır.
 6. Başvuruda İngilizce veya ilgili ülkenin resmi dili/dillerinden birine ait geçerli bir yabancı dil sınavı belgesi sunulmalıdır. Geçerli sınavlar Değerlendirme Ölçütleri başlığı altındaki açıklamalarda belirtilmiştir. Ülkelere göre geçerli sayılacak diller Ülkeler tablosunun Dil sütununda belirtilmiştir. Bu tabloda belirtilmeyen diller kabul edilmemektedir. Tabloda ilgili dillerin ISO 639-1 kodları kısaltma olarak kullanılmıştır (EN: İngilizce, FR: Fransızca, DE: Almanca, IT: İtalyanca, RM: Romanşça, ZH: Çince, JA: Japonca, KO: Korece, MS: Malayca).

Değerlendirme Ölçütleri T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) yayınlamış olduğu Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı, T.C. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Yönergesi ile Erasmus Programı Yönergesi çerçevesinde koordinatörlüğümüz tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Personel için değerlendirme ölçütleri1:

 • Toplam puan eşitliği durumunda programdan daha önce faydalanmamış personele öncelik verilir. Bu durumda da eşitlik olması halinde sırasıyla yabancı dil puanına, Sivas Cumhuriyet Üniversitesindeki çalışma süresi ve memuriyetteki çalışma süresi fazla olana öncelik verilir.

Açıklamalar

 1. Seçim kriterlerini sağlayan personel hareketlilikten hibesiz olarak faydalanabilir. Hareketliliği gerçekleştirmek üzere hibeli olarak hak kazanan personel isterse hibeden feragat ederek hareketliliğini hibesiz (0 hibeli) olarak gerçekleştirebilir.
 2. Yabancı Dil Puanının belgelendirilmesi gerekmektedir. Yalnızca puan beyanı yapıp ilgili sınavın belgesini yüklemeyen adayların yabancı dil puanı geçersiz sayılır. Yalnızca merkezi yabancı dil sınavları (YDS, e- YDS, YÖKDİL, KPDS, ÜDS) veya 06.04.2021 tarihli ÖSYM Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerlikleri Dökümanında belirtilen bu sınavlara eşdeğer sayılan uluslararası yabancı dil sınavları geçerlidir.
 3. Önceliklendirme için Personel hareketliliğinin herhangi bir türüne 2014-2020 veya 2021-2027 Erasmus+ programları kapsamında hiç katılmamış olma şartı aranmaktadır.
 4. İlgili puan yalnızca resmi olarak Erasmus+ Birim/Bölüm koordinatörü̈ olarak ataması yapılmış olan personele verilmektedir. Atamalar Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanlığı tarafından yapılmakta, ilgili birimler tarafından yalnızca atama önerisi kabul edilmektedir. İlan süreci içerisinde yapılan koordinatör değişiklikleri dikkate alınmayacaktır.
 5. İlgili puan ilanın değerlendirme sonuçlarının açıklanma tarihi itibariyle son 365 gün içerisinde akademik birimlere Erasmus+ programı kapsamında gelen öğrencilere lisansüstü tez danışmanlığı yapmış olan personele danışmanlık yaptığı öğrenci sayısı kadar uygulanacaktır. Ancak bu maddeden en fazla 10 puan alınabilir. Başvuranın ilgili öğrenciye danışmanlık yaptığı resmi olarak (EBYS üzerinden) belgelendirilmesi gerekmektedir.
 6. İlgili puan ilanın değerlendirme sonuçlarının açıklanma tarihi itibariyle son 365 gün içerisinde yapılan anlaşmaları kapsamaktadır. Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan EWP Dashboard sistemi üzerinden her iki tarafın da anlaşmayı onaylaması üzerine sistemde kayıtlı anlaşma tamamlanma tarihi esas alınmaktadır. Anlaşma, Öğrenci Öğrenim Hareketliliği türünü içeriyor olmalıdır. Öğrenci Öğrenim Hareketliliği türünü içermeyen anlaşmalardan önceliklendirme puanı alınamamaktadır. Yapılan anlaşma sayısı kadar puan alınabilir ancak 1 ve 2. grup ülkeler ile yapılan anlaşmalardan en fazla 20, 3. grup ülkeler ile yapılan anlaşmalardan en fazla 10 puan alınabilir.
 7. Bu önceliklendirme türü yalnızca Personel Eğitim Alma Hareketliliği için geçerlidir. Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen eğitim alma hareketlilikleri bu kapsamda sayılır: dijital pazarlama (örn. Sosyal medya yönetimi, web analitiği), dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım; uygulama, yazılım ve kod ya da web sitesi geliştirme; bilişim sistem ve ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, siber güvenlik, veri analitiği, veri madenciliği ve görselleştirmesi; programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri. Genel müşteri hizmetleri, talep oluşturma, veri girişi ya da rutin ofis görevleri bu kapsamda sayılmaz. Hareketliliğin DoT kapsamında olduğu belgelendirilmesi gerekmektedir. Davet yazısı/kabul mektubunda hareketliliğin DoT kapsamında olduğu belirtilmeli ve yapılacak faaliyet ile ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmelidir.
 8. T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021-2025 Ulusal Yapay Zeka Stratejisinin içeriği ve ayrıntılı bilgiye bu adresten erişilebilir: https://cbddo.gov.tr/SharedFolderServer/Genel/File/TR-UlusalYZStratejisi2021-2025.pdf. Hareketliliğin bu kapsamda olduğunun bilgisi ve faaliyet ile ilgili ayrıntılı bilgi davet yazısı/kabul mektubunda belirtilmeli/belgelendirilmelidir.
 9. Önceliklendirme puanının geçerli sayılabilmesi için başvuranın kendisinin veya 1. derece yakınının T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından afetzede yardımı aldığını ilgili makamdan alınan resmi bir yazı ile belgelendirmelidir.
 10. Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü̈ ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ Personel Hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir. Durumun şehit/gazilik belgesi ve Dijital Türkiye Portali (e-Devlet Kapısı) üzerinden alınmış güncel tarihli Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Aile) belgesi ile belgelendirilmesi gerekmektedir.
 11. Önceliklendirme için başvuranın 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporunu ibraz etmesi gerekir. Engellilere yönelik içerme desteği bulunmaktadır.
 12. Herhangi bir mücbir sebep olmaksızın seçildiği halde hareketliliği gerçekleştirmeyen personele bir sonraki başvurusunda uygulanır.
 13. Vatandaşı olduğu ülkeye hareketlilik gerçekleştirecek başvurana uygulanmaktadır. İlgili ülkenin vatandaşı olduğunu beyan etmeyen başvuranın asılsız beyandan dolayı ilgili mevzuat çerçevesinde yaptırım uygulanır.
 14. Puan azaltma işlemi ilgili yıllarda gerçekleştirilen her bir hareketlilik için uygulanmaktadır.
 15. Yükseköğretim kurumunda görevli idari personel olmak.
 16. Bu madde yalnızca 07.08.2023 tarihli Personel Eğitim Alma (2022, 2023 KA131 Uluslararası Hareketlilik) ilanının ÜLKELER başlığı altında belirtilen Hong Kong, Japonya, Güney Kore, Singapur, Tayvan, Avustralya, Yeni Zelanda, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İsviçre ve Birleşik Krallık için geçerlidir. İlgili puan ilanın değerlendirme sonuçlarının açıklanma tarihi itibariyle son 365 gün içerisinde yapılan anlaşmaları kapsamaktadır. Her iki tarafın da anlaşmayı imzaladığı tarih esas alınmaktadır. Anlaşma, Öğrenci Öğrenim Hareketliliği türünü içeriyor olmalıdır. Öğrenci Öğrenim Hareketliliği türünü içermeyen anlaşmalardan önceliklendirme puanı alınamamaktadır. Yapılan anlaşma sayısı kadar puan alınabilir ancak azami alınabilecek puan 20’dir.

Değerlendirme, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) yayınlamış olduğu Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı, T.C. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Yönergesi ile Erasmus Programı Yönergesine uygun olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından görevlendirilen bir seçim komisyonu tarafından şeffaf ve objektif olarak yapılacak, değerlendirme sonuçları T.C. Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (erasmusbasvuru.ua.gov.tr) ve Koordinatörlüğümüzün internet sitesi (erasmus.cumhuriyet.edu.tr) üzerinden ilan edilecektir. Komisyon üyeleri Ulusal Ajans’ın kuralları gereği bu değişim programından yararlanamayacaktır.

HİBE

*  Yalnızca yurtdışındaki bir işletmeden ya da ECHE sahibi olmayan yükseköğretim kurumundan ders vermek üzere davet edilen personel için kullanılmaktadır.

** 14 günden daha uzun süren personel hareketliliği faaliyetlerinde; 15’inci ve sonrası günler için yukarıda verilen günlük hibe miktarının %70’i gündelik olarak esas alınmalıdır.

Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da gerçekleştirilen faaliyetin türüne uygun faaliyet yapıldığı belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz.

SEYAHAT GİDERİ

PROGRAMLA İLİŞKİLİ OLMAYAN ÜLKELER LİSTESİ

Herhangi bir bölüm kısıtlaması bulunmamaktadır.

DOSYALAR

BAŞVURU

* Bu sayfadaki veri ile ilan metninin PDF sürümü arasında bir uyuşmazlık olması durumunda PDF sürümü esas alınır.