For incoming mobilities, please click on the button.

Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği İlanı (2023, 2024 KA131)

İLAN BİLGİLERİ

İLAN ADI: ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI

EYLEM TÜRÜ: KA131 (AB Üye Ülkeleri ve Programla İlişkili Üçüncü Ülkeler)

PROJE TÜRÜ: TEK ve BİRDEN FAZLA (KONSORSİYUM) YARARLANICILI PROJELER

PROJE YILI: 2022 (Sadece Kısa Dönem Doktora Staj Hareketliliği için), 2023, 2024 YILLARI

PROJE NO: 2022-1-TR01-KA131-HED-000057314, 2022-1-TR01-KA131-HED-000059267, 2022-1-TR01-KA131-HED-000064914, 2023-1-TR01-KA131-HED-000118709, 2023-1-TR01-KA131-HED-000120746, 2023-1-TR01-KA131-HED-000139808, 2023-1-TR01-KA131-HED-000147173, 2024 Yılı Tek ve Birden Fazla (Konsorsiyum) Yararlanıcılı Projeler
(2024-1-TR01-KA131-HED-000XXXXXX)

İLAN TARİHİ: 04.12.2023

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü Erasmus+ KA131 (AB Üye Ülkeleri ve Programla İlişkili Üçüncü Ülkeler) Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği ilanına çıkmış bulunmaktadır.

Başvurular TURNAPortal üzerinden Dijital Türkiye (e-Devlet) şifresi ile ÖNEMLİ TARİHLER başlığı altında belirtilen tarihler arasında https://turnaportal.ua.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır.

Başvuru kılavuzu ilgili duyurunun ekinde mevcuttur. İlan metni ve başvuru kılavuzuna uygun başvuru yapılmaması halinde başvurular geçersiz sayılmaktadır.

Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği başvuruları 15.01.2024 – 14.02.2024 tarihleri arasında alınacaktır. 

Yabancı dil yazılı sınavı 24.02.2024 tarihinde, sözlü sınav ise 01.03.2024 tarihinde yapılacaktır. 

Kısa Dönem Doktora Staj Hareketliliği başvuruları 25.12.2023 – 08.01.2024 tarihleri arasında alınacaktır. 

Kısa Dönem Doktora Staj Hareketliliği için yabancı dil sınavı uygulanmayacaktır. Adaylar ilan metninde geçerli olarak belirtilen dil belgelerini yükleyebilir.

 

Ayrıntılar için ilan metnini inceleyiniz.

Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında 2024 Yılı Katkı Anlaşması henüz imzalanmamıştır. Bu nedenle, Erasmus+ öğrenci hareketliliği kapsamında yapmış olduğunuz başvuru sonucunda hareketliliğe hibeli ya da hibesiz olarak seçilmeniz kazanılmış bir hak niteliği taşımamaktadır. Hibe alıp almayacağınız veya hibenizin tutarı Avrupa Komisyonu ile imzalanacak anlaşma ve akabinde üniversitenize tahsis edilecek hibe tahsis süreçleri sonuçlandığında kesinleşecek olup, söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek maddi veya manevi kayıplardan üniversiteniz veya Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

2024 yılı projelerinin hareketlilikleri Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında 2024 Yılı Katkı Anlaşmasının imzalanması sonrası başlayacaktır. Tahmini hareketlilik başlangıç tarihi: 15.09.2024

Öğrenim hareketliliğine başvuran adayların hareketlilikleri 2024-2025 Akademik Yılı Güz Döneminde gerçekleştirilecektir. Bahar döneminde hareketlilik gerçekleştirilmeyecektir.

Sisteme yüklenen davet yazısının örnek davet mektubunda belirtilen bilgileri içermesi gerekmektedir. Sisteme yüklenen davet yazılarının standarda uymaması (kurum anteti, öğrenciye ait kişisel ve eğitim bilgileri, davet eden kurumun adı, adresi, telefonu, ağ sitesi adresi, e-posta adresi, yetkili kişinin adı, görevi, imza yetkili olup olmadığı, kişisel ve iletişim bilgileri, ıslak imza, kaşe ve mühür veya doğrulanabilir elektronik imza, faaliyete ilişkin ayrıntılı bilgiler ve örnek davet yazısında belirtilen diğer bilgiler) durumunda davet yazısı geçersiz sayılacak, önceliklendirme puanı verilemeyecektir.

Ağırlıklı genel not ortalaması oluşmamış olan Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin bir önceki öğrenim kademesindeki mezuniyet not ortalaması sistem tarafından otomatik olarak eklenecektir. Bu durumda olan öğrencilerin Transkript belgesi alanına bir önceki öğrenim kademesinin mezuniyet transkriptini yüklemeleri gerekmektedir (mezuniyet transkriptinde adayın mezun olduğu ibaresi ve mezuniyet not ortalamasının bulunması gerekmektedir). Transkript dosyasının taşıması gereken şartlar başvuru belgeleri kısmında belirtilmiştir.

Lisans öğrencilerinin ağırlıklı genel not ortalaması başvuru bitiş tarihine kadar oluşacağından bu durum lisans öğrencileri için geçerli değildir.

Herhangi bir geçerli yabancı dil puanı olmayan ve Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek olan Erasmus+ Yabancı Dil Sınavına girmek isteyen adayların başvuru esnasında “Üniversite Yabancı Dil Sınavına Girmek İstiyorum.” seçeneğini işaretlemesi ve hangi yabancı dilden sınava gireceğini belirtmesi gerekmektedir. Yalnızca bir dilden sınava girilebilir. İlgili seçenekleri işaretlemeyen adaylar Erasmus+ Yabancı Dil Sınavına giremez.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Türkiye Bursları bursu (YTB Bursu) alan yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru esnasında YTB bursiyeri beyan dilekçesini ibraz etmesi gerekmektedir. Başvuru sırasında ilgili dilekçeyi ibraz etmeyen öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 • Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Üniversitemiz ile anlaşmalı yükseköğretim kurumları arasında gerçekleştirilen faaliyet türüdür. Öğrenim hareketliliği yalnızca Üniversitemiz ile Erasmus+ Kurumlar arası Anlaşma imzalayan yükseköğretim kurumlarında anlaşmada belirtilen koşullar, bölümler ve kotalar çerçevesinde gerçekleştirilebilir.
 • Bu hareketlilik türüne mevcut Erasmus+ Kurumlar arası Anlaşmalar gereği yalnızca Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler başvuru yapabilir.
 • Öğrenim hareketliliği anlaşmalı yükseköğretim kurumlarında dönem derslerinin alınıp başarılı olunan derslerin hareketlilik sonrası Üniversitemizde saydırılması anlamına gelmektedir.
 • Hareketlilik asgari 60 gün olmalı ve en fazla 1 dönem (yaklaşık 5 ay) hibelendirilmektedir. Hareketliliği hibesiz olarak 2. döneme uzatıp toplam 2 akademik dönem gerçekleştirmek isteyen adayların öncelikle Koordinatörlüğümüzden onay almaları gerekmektedir. Mevcut anlaşma kontenjanı ve bütçe çerçevesinde talep değerlendirilip hibeli veya hibesiz uzatma işlemi yapılıp yapılamayacağı hususunda Koordinatörlüğümüz tarafından karar verilir. Koordinatörlüğümüzün uzatma işlemini onaylama zorunluluğu bulunmamakla birlikte Erasmus+ Kurumlar arası Anlaşmalarda belirtilen koşul ve kontenjan, aday gösterme işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi adına kontenjan planlaması ve projelerin bütçeleri doğrultusunda ilgili komisyon ve kurullar tarafından karar verilmektedir.
 • Dönemlik 30 AKTS ders yükü alınması gerekmektedir. Bologna Uyum Süreci çerçevesinde bir dönem 30 AKTS’den oluşmaktadır.
 • Anlaşmalı yükseköğretim kurumunda alınan derslerin en az ¾’ünden başarılı olunması gerekmektedir. Koordinatörlüğümüz derslerin en az ¾’ünden başarılı olamayan öğrencilerin hibenin ikinci taksiti olan %20’lik ödemesini gerçekleştirmeme hakkına sahiptir.
 • Anlaşmalı yükseköğretim kurumunun öğrenciyi herhangi bir aşamada ve herhangi bir sebepten ötürü kabul etmemesi/aday gösterme işlemini reddetmesi durumunda aday herhangi bir hak iddia edemez, Koordinatörlüğümüz bu durumdan sorumlu tutulamaz. Durumun öğrenciden kaynaklı olmadığının ilgili komisyon ve kurullar tarafından tespit edilmesi hallerde bir sonraki başvuruda puan azaltma işlemi uygulanmaz.

İki hareketlilik türüne aynı anda başvuru yapıldığında sistem hangi başvuruya öncelik vermek istediğinizi soracaktır. Bu aşamada önceliklendirdiğiniz başvuruda puan azaltma işlemi uygulanmayacak, diğer başvurunun toplam puanından değerlendirme ölçütleri gereği 10 puan düşülecektir. Önceliklendirme sisteminin çalışmaması veya hatalı çalışması durumunda ilk başvuru önceliklendirilmiş sayılacak, diğer başvurudan 10 puan düşülecektir. Hangi hareketlilik türüne hangi öğrenim kademesinin başvuru yapabileceği ilan metninde yer almaktadır. Başvuru yaparken bu hususa dikkat etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 • Öğrenci Staj Hareketliliği faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı bir öğrencinin akademik çalışma alanıyla ilgili olarak yurtdışındaki bir işletmede, bir araştırma enstitüsünde, bir laboratuvarda veya bir kurum veya kuruluşta staj yapmasıdır. Yükseköğretim kurumunda ders takibi staj olarak kabul edilmez.
 • Bu hareketlilik türüne ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı öğrenciler başvuru yapabilir. TUS/DUS kapsamında ihtisas yapan öğrenciler için bu hareketlilik türüne kontenjan ayrılmamıştır.
 • Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde başvurunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.
 • Hareketlilik en fazla 4 ay (120 gün) hibelendirilmektedir. İsteyen katılımcılar hareketlilik süresini hibesiz olarak uzatabilir. Katılımcı, hareketliliğini hibeli olarak uzatma talebini Koordinatörlüğümüze iletebilir. Bu durumda ilgili mevzuat, mevcut projelerin bütçeleri ve kurum hedefleri doğrultusunda ilgili komisyon ve kurullar tarafından karar verilir.

İki hareketlilik türüne aynı anda başvuru yapıldığında sistem hangi başvuruya öncelik vermek istediğinizi soracaktır. Bu aşamada önceliklendirdiğiniz başvuruda puan azaltma işlemi uygulanmayacak, diğer başvurunun toplam puanından değerlendirme ölçütleri gereği 10 puan düşülecektir. Önceliklendirme sisteminin çalışmaması veya hatalı çalışması durumunda ilk başvuru önceliklendirilmiş sayılacak, diğer başvurudan 10 puan düşülecektir. Hangi hareketlilik türüne hangi öğrenim kademesinin başvuru yapabileceği ilan metninde yer almaktadır. Başvuru yaparken bu hususa dikkat etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 • Kısa dönem doktora staj hareketliliği uzun dönem öğrenim ve staj hareketliliğini çeşitli nedenlerle gerçekleştiremeyecek öğrencilere yöneliktir.
 • Bu hareketlilik türüne sadece TUS/DUS kapsamında Üniversitemizde ilgili fakültelerde ihtisas yapan öğrenciler başvuru yapabilir.
 • Faaliyet süresi asgari 14 gün, azami 30 gündür.
 • Faaliyetten önceki bir seyahat günü ve faaliyeti takip eden bir seyahat günü için bireysel destek hibesi verilmektedir.

İki hareketlilik türüne aynı anda başvuru yapıldığında sistem hangi başvuruya öncelik vermek istediğinizi soracaktır. Bu aşamada önceliklendirdiğiniz başvuruda puan azaltma işlemi uygulanmayacak, diğer başvurunun toplam puanından değerlendirme ölçütleri gereği 10 puan düşülecektir. Önceliklendirme sisteminin çalışmaması veya hatalı çalışması durumunda ilk başvuru önceliklendirilmiş sayılacak, diğer başvurudan 10 puan düşülecektir. Hangi hareketlilik türüne hangi öğrenim kademesinin başvuru yapabileceği ilan metninde yer almaktadır. Başvuru yaparken bu hususa dikkat etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 • Kısa dönem doktora staj hareketliliği uzun dönem öğrenim ve staj hareketliliğini çeşitli nedenlerle gerçekleştiremeyecek öğrencilere yöneliktir.
 • Bu hareketlilik türüne yalnızca Üniversitemiz Enstitülerinde Doktora programlarına kayıtlı öğrenciler başvuru yapabilir.
 • Faaliyet süresi asgari 14 gün, azami 30 gündür.
 • Faaliyetten önceki bir seyahat günü ve faaliyeti takip eden bir seyahat günü için bireysel destek hibesi verilmektedir.

İki hareketlilik türüne aynı anda başvuru yapıldığında sistem hangi başvuruya öncelik vermek istediğinizi soracaktır. Bu aşamada önceliklendirdiğiniz başvuruda puan azaltma işlemi uygulanmayacak, diğer başvurunun toplam puanından değerlendirme ölçütleri gereği 10 puan düşülecektir. Önceliklendirme sisteminin çalışmaması veya hatalı çalışması durumunda ilk başvuru önceliklendirilmiş sayılacak, diğer başvurudan 10 puan düşülecektir. Hangi hareketlilik türüne hangi öğrenim kademesinin başvuru yapabileceği ilan metninde yer almaktadır. Başvuru yaparken bu hususa dikkat etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak,
 • Ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20; yüksek lisans ve doktora için en az 2.50 Genel Not Ortalamasına sahip olmak,
 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Yabancı Dil Sınavı veya ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavları (YDS, e-YDS, YÖKDİL, KPDS, ÜDS) ve ÖSYM Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerlikleri Dokümanında belirtilen bu sınavlara eşdeğer sayılan uluslararası yabancı dil sınavlarından herhangi birinden geçerli bir nota sahip olmak,
 • Tıp ve Diş Hekimliğinde ihtisas (TUS/DUS) yapan öğrencilerin işlemleri aşağıdaki gibidir:
  • TUS/DUS kapsamında ihtisas öğrencileri olduklarına dair ilgili birim tarafından EBYS üzerinden Koordinatörlüğümüze yazı yazılmalıdır.
  • İlgili öğrenciler yalnızca kısa dönem doktora hareketliliği (TUS/DUS) ilanına başvuru yapabilir.
  • Adayların YÖKSİS’te öğrencilik kaydı bulunmadığından Profil sayfası üzerinden öğrencilik bilgileri manuel olarak eklenmelidir. Öğrencilik bilgisi eklendiğinde ve EBYS üzerinden ilgili yazı tarafımıza ulaştığında aday Koordinatörlüğümüz ile iletişime geçip öğrencilik bilgisini onaylatmalıdır. Bu işlem başvuru başlangıç tarihinden önce gerçekleştirilebilir.
  • Başvurular başladığında ilgili ilana başvuru sırasında zorunlu olarak yüklenmesi gereken evraklar şunlardır:
   • TUS/DUS kapsamında ihtisas öğrencisi olduğuna dair ilgili fakülte dekanlığı tarafından verilen EBYS evrağı,
   • TUS/DUS Merkezi Sınav Sonuç Belgesi (ÖSYM AİS üzerinden alınmış PDF dosyasında doğrulama kodu ve karekod bulunmalıdır)
   • TIPDİL veya Başvuru Şartları başlığı altında yer alan 3. Maddede belirtilen sınavlardan birine ait sonuç belgesi (PDF dosyasında doğrulama kodu ve karekod bulunmalıdır).
 • Öğrenci, mevcut öğrenim kademesi (ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora) içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam hareketlilik süresi 12 ayı geçemez. İki kademenin birleşik olduğu programlar (bütünleşik doktora gibi) ile iki kademenin tek bir kademe içerisinde tamamlandığı (tıp eğitimi gibi) yükseköğretim programlarında toplam faaliyet süresi en fazla 24 aydır.

Adayların aşağıda belirtilen belgeleri TURNAPortal’e yüklemesi gerekmektedir. Gerekli belgeleri yüklemeyen, eksik veya hatalı yükleyen adayların başvuruları geçersiz sayılır.

 • Vesikalık fotoğraf (4.5×6 boyutunda son 6 ayda ön cepheden çekilmiş olmalıdır.)
 • Öğrenci Belgesi (Dijital Türkiye Portali üzerinden alınan güncel ve karekodlu veya Birim Öğrenci İşlerinden alınan güncel, ıslak imzalı ve mühürlü belgeler kabul edilmektedir. Eski tarihli ve/veya onaysız belgeler kabul edilmemektedir. TUS/DUS öğrencileri ilgili fakülte dekanlıklarından alınan öğrenci olduklarına dair EBYS evrağını yüklemelidir.)
 • Transkript (Dijital Türkiye Portali üzerinden alınan güncel ve karekodlu veya Birim Öğrenci İşlerinden alınan güncel, ıslak imzalı ve mühürlü belgeler kabul edilmektedir. Eski tarihli ve/veya onaysız belgeler kabul edilmemektedir. TUS/DUS öğrencileri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınan TUS/DUS belgesini yüklemelidir.)
 • YETKİM kaydı yapıldığına dair ekran görüntüsü (SCÜPortal üzerinden YETKİM kaydı yapıldığına dair ekran görüntüsünün sisteme yüklenmesi gerekmektedir. YÖKSİS’te öğrenci kaydı bulunan öğrencilerin Öğrenci İşlemleri üzerinden, TUS/DUS öğrencileri ise Personel İşemleri üzerinden YETKİM kaydını yapmalıdır. Ayrıntılı bilgi YETKİM Kayıt Kılavuzunda bulunmaktadır. Kılavuza Koordinatörlüğümüz ağ sitesinden veya https://erasmus.cumhuriyet.edu.tr/yetkim-kilavuz adresinden erişilebilir.)
 • Yabancı Dil Belgesi (İsteyen adaylar Başvuru Şartları başlığı altında belirtilen geçerli yabancı dil belgelerini yükleyebilirler. Adayın yabancı dil puanı bulunmuyorsa başvuru sırasında “Üniversite tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavına katılacağım” seçeneği işaretlenmelidir. Adayın hangi yabancı dilden sınava gireceğini belirtmesi gerekmektedir. Yalnızca bir dilden sınava girilebilir. Hangi dilden sınava girileceğinin işaretlenmemesi halinde adayın İngilizce dilinden sınava gireceği kabul edilir. Adaylar isterse hem yabancı dil belgesi yükleyebilir hem de Ofisimiz tarafından yapılacak sınava girebilir. Bu durumda yüksek puanlı sınav geçerli sayılır. Kısa Dönem Doktora Staj Hareketliliğine başvuracak adayların geçerli bir sınav beyan edip belgeyi sisteme yüklemelidir. Kısa Dönem Hareketlilik için ayrıca bir yabancı dil sınavı yapılmayacaktır.)
 • YTB Beyan Dilekçesi (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Türkiye Bursları bursu (YTB Bursu) alan yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru esnasında YTB bursiyeri beyan dilekçesini ibraz etmesi gerekmektedir. Başvuru sırasında ilgili dilekçeyi ibraz etmeyen öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 22.02.2022 tarih ve 12994 sayılı yazısı ile T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) 06.10.2023 tarih ve 81749 sayılı yazıları gereği Erasmus+ Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği ile ilgili süreçlerin TURNAPortal (https://turnaportal.ua.gov.tr/) üzerinden yürütülmesi gerektiğini hüküm altına aldığından hareketlilik öncesi, süresince ve sonrası talep edilen tüm belgelerin (katılım beyanı, feragat dilekçesi, kabul mektubu/davet yazısı, kimlik, pasaport, öğrenim anlaşması (learning agreement), katılım belgesi/sertifikası vb.) Portale yüklenmesi zorunludur.

Ağırlıklı genel not ortalaması oluşmamış olan Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin bir önceki öğrenim kademesindeki mezuniyet not ortalaması sistem tarafından otomatik olarak eklenecektir. Bu durumda olan öğrencilerin Transkript belgesi alanına bir önceki öğrenim kademesinin mezuniyet transkriptini yüklemeleri gerekmektedir (mezuniyet transkriptinde adayın mezun olduğu ibaresi ve mezuniyet not ortalamasının bulunması gerekmektedir). Transkript dosyasının taşıması gereken şartlar başvuru belgeleri kısmında belirtilmiştir.

Lisans öğrencilerinin ağırlıklı genel not ortalaması başvuru bitiş tarihine kadar oluşacağından bu durum lisans öğrencileri için geçerli değildir.

Herhangi bir geçerli yabancı dil puanı olmayan ve Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek olan Erasmus+ Yabancı Dil Sınavına girmek isteyen adayların başvuru esnasında “Üniversite Yabancı Dil Sınavına Girmek İstiyorum.” seçeneğini işaretlemesi ve hangi yabancı dilden sınava gireceğini belirtmesi gerekmektedir. Yalnızca bir dilden sınava girilebilir. İlgili seçenekleri işaretlemeyen adaylar Erasmus+ Yabancı Dil Sınavına giremez.

Sisteme yüklenen davet yazısının örnek davet mektubunda belirtilen bilgileri içermesi gerekmektedir. Sisteme yüklenen davet yazılarının standarda uymaması (kurum anteti, öğrenciye ait kişisel ve eğitim bilgileri, davet eden kurumun adı, adresi, telefonu, ağ sitesi adresi, e-posta adresi, yetkili kişinin adı, görevi, imza yetkili olup olmadığı, kişisel ve iletişim bilgileri, ıslak imza, kaşe ve mühür veya doğrulanabilir elektronik imza, faaliyete ilişkin ayrıntılı bilgiler ve örnek davet yazısında belirtilen diğer bilgiler) durumunda davet yazısı geçersiz sayılacak, önceliklendirme puanı verilemeyecektir.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Türkiye Bursları bursu (YTB Bursu) alan yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru esnasında YTB bursiyeri beyan dilekçesini ibraz etmesi gerekmektedir. Başvuru sırasında ilgili dilekçeyi ibraz etmeyen öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

UZUN DÖNEM HAREKETLİLİKLER

Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği İlanı

 

KISA DÖNEM HAREKETLİLİKLER

Kısa Dönem Doktora Staj Hareketliliği (Enstitü ve TUS/DUS Öğrencileri)

 

Açıklamalar

1 Geçerli bir yabancı dil puanı olan adaylar başvuru esnasında beyan ettikleri takdirde sınava katılmak zorunda değildir. Geçerli bir puanı olup sınava katılmak isteyen adaylar başvuru esnasında beyan etmeleri durumda sınava katılabilirler. Bu durumda puanı yüksek olan sınav dikkate alınır. Yabancı dil sınavına katılacağını beyan edenlerin sınava katılımları zorunludur. Katılacağını beyan edip katılmayanlar hakkında T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) yayınlamış olduğu Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı, T.C. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Yönergesi ile Erasmus Programı Yönergesinde belirtilen hükümler çerçevesinde yaptırımlar uygulanır. Geçerli bir yabancı dil puanı olmayan ve asgari puan şartını sağlayamayan adaylar Erasmus+ hareketliliği gerçekleştirmeye hak kazanamazlar. Sınav ile ilgili duyurular (sınav yeri, saati ve sınava giriş belgeleri vb.) Koordinatörlüğümüzün internet sitesi üzerinden duyurulacaktır. Bu duyurular tebliğ niteliğinde olup adaylara herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. Adayın ilgili internet sitesini takip etmesi gerekmektedir.

2 Değerlendirme Sonuçları Koordinatörlüğümüzün internet sitesi (https://erasmus.cumhuriyet.edu.tr) üzerinden ilan edilecektir.

3 Adaylar sonuçların açıklanmasından itibaren 7 gün içerisinde değerlendirme sonuçlarına itiraz edebilirler. İtiraz dilekçesi çevrimiçi (online) alınacaktır. Elden itiraz dilekçesi alınmayacaktır. İtiraz dilekçesinin teslimi ile ilgili ayrıntılar daha sonra duyurulacaktır.

4 Katılımcılar, Erasmus+ kapsamında hak kazandıkları hareketlilikleri gerçekleştireceğine dair katılım beyannamesi veya haklarından vazgeçmek istediklerine dair feragat dilekçesi teslim etmek zorundadır. Bu belgeler sonuçların açıklanmasından itibaren 7 gün içerisinde çevrimiçi (online) olarak teslim edilmelidir. Süresi içerisinde belge teslimi yapmayan adaylara T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) yayınlamış olduğu Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı, T.C. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Yönergesi ile Erasmus Programı Yönergesinde belirtilen hükümler çerçevesinde yaptırımlar uygulanır.

5 Bu madde staj hareketliliğine hak kazananlar için geçerlidir. (Belirtilen tarihe kadar davet mektubu teslim edilmediği takdirde aday hakkını kaybedecektir.) Örnek davet mektubu için tıklayınız.

6 Bu tarihe kadar Türkiye’ye dönmüş ve tüm evrakları teslim etmiş olma zorunluluğu bulunmaktadır.

TOPLAM KONTENJAN

Birimlere Göre Kontenjan Dağılımı

UZUN DÖNEM HAREKETLİLİKLER (Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği)

 • Kontenjan ilgili birimlerin anlaşma sayıları, ortalama başvuru sayıları ve geçmiş Erasmus+ hareketliliklerinin performanslarına göre dağıtılmıştır.
 • Birimler için belirlenen kontenjan dâhilinde başvuru olmaması veya seçilen öğrencilerin vazgeçmeleri durumunda açıkta kalan kontenjanlar, diğer birimlere aktarılacaktır.
 • Başvuranın Öğrenci Öğrenim Hareketliliğini kazanması durumunda girmiş olduğu yabancı dil sınavının dili ilgili üniversiteyle yapılmış olan kurumlararası anlaşmada belirtilen öğretim dillerinden biri olmaması halinde başvuran tercih ettiği üniversiteye kabul edilmez.

 

KISA DÖNEM HAREKETLİLİKLER (Kısa Dönem Doktora Staj Hareketliliği – Enstitü/TUS/DUS)

 • Kısa Dönem Doktora Staj Hareketliliğine başvuru yapan TUS ve DUS öğrencileri için kontenjan dağılımı fakülte bazında Erasmus+ Seçim Komisyonu tarafından belirlenecektir. Enstitü öğrencileri ise Enstitü ve Ana Bilim Dalı bazında puan sıralamasına göre her bir Enstitü/ABD için kontenjan Erasmus+ Seçim Komisyonu tarafından belirlenecektir.

Değerlendirme Ölçütleri T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) yayınlamış olduğu Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı, T.C. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Yönergesi ile Erasmus Programı Yönergesi çerçevesinde koordinatörlüğümüz tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Öğrenci için değerlendirme ölçütleri8:

Açıklamalar

1 Genel not ortalaması ve dil puanı 100 puan üzerinden hesaplanmaktadır.

2 4’lük sistemdeki notların 100’lük sisteme çevrilmesinde YÖK Not Dönüşüm tablosu kullanılmaktadır.

3 Genel Not Ortalaması başvuru esnasında YÖKSİS’ten otomatik olarak çekildiğinden ayrıca transkript yükleme zorunluluğu bulunmamaktadır. YÖKSİS’teki verinin güncelliğinden başvuran sorumludur. Verinin güncel olmaması halinde ilgili birimden güncelleştirilmesi gerekmektedir. Üniversite Bilgi Sistemi ile YÖKSİS verisi arasında uyuşmazlık olması durumunda YÖKSİS verisi esas alınır. YÖKSİS verisinin güncellenememesi durumunda ilgili birimden alınan ıslak imzalı ve mühürlü transkript taranarak sisteme yüklendiği takdirde belgedeki GNO esas alınır. Bu durumda ilgili kişinin Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne bilgi vermesi gerekmektedir. GNO’nun henüz oluşmaması halinde T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) yayınlamış olduğu Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı hükümleri uygulanır.

4 Hareketliliğe hak kazanmak için yabancı dil sınavından (SCÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Yabancı Dil Sınavı veya ÖSYM tarafından geçerli sayılan yabancı dil sınavları) en az 50 puan almak gerekir. Asgari puan bölümlere göre değişiklik göstermektedir. Ayrıntılı bilgili için Yabancı Dil Sınavı başlığına bakınız. Bu ilana özgü yapılacak olan Dil Sınavı sadece bu ilan için geçerlidir. Sonuçlar başka bir ilanda kullanılamaz.

5 Yabancı dil sınavının diline ve bölüme göre asgari puan koşulları değişiklik göstermektedir. Yabancı dil ve bölüm bazlı asgari puan koşulları için Yabancı Dil Sınavı başlığına bakınız.

6 Önceliklendirme için öğrencinin 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporunu ibraz etmesi gerekir. Engelli öğrenciler için ek hibe imkânı bulunmaktadır.

7 Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen stajlar bu kapsamda sayılır: dijital pazarlama (örn. Sosyal medya yönetimi, web analitiği), dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım; uygulama, yazılım ve kod ya da web sitesi geliştirme; bilişim sistem ve ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, siber güvenlik, veri analitiği, veri madenciliği ve görselleştirmesi; programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri. Genel müşteri hizmetleri, talep oluşturma, veri girişi ya da rutin ofis görevleri bu kapsamda sayılmaz. Hareketliliğin DoT kapsamında olduğu belgelendirilmesi gerekmektedir.

8 Seçim kriterlerini sağlayan her öğrenci hareketlilikten hibesiz olarak faydalanabilir.

9 Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir. Durumun şehit/gazilik belgesi ve Dijital Türkiye Portali (e-Devlet Kapısı) üzerinden alınmış güncel tarihli Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Aile) belgesi ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

10 Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

10 Önceliklendirme için AFAD’dan afetzede yardımı alındığına dair güncel tarihli resmi belge ile Nüfus Aile Kayıt Örneğinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Değerlendirme, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) yayınlamış olduğu Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı, T.C. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Yönergesi ile Erasmus Programı Yönergesine uygun olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından görevlendirilen bir seçim komisyonu tarafından şeffaf ve objektif olarak yapılacak, değerlendirme sonuçları TURNAPortal (turnaportal.ua.gov.tr) ve Koordinatörlüğümüzün internet sitesi (https://erasmus.cumhuriyet.edu.tr) üzerinden ilan edilecektir. Komisyon üyeleri Ulusal Ajans’ın kuralları gereği bu değişim programından yararlanamayacaktır.

Program hakkında ayrıntılı bilgi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğünün internet sitesinden (https://erasmus.cumhuriyet.edu.tr) edinilebilir.

Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında 2024 Yılı Katkı Anlaşması henüz imzalanmamıştır. Bu nedenle, Erasmus+ öğrenci hareketliliği kapsamında yapmış olduğunuz başvuru sonucunda hareketliliğe hibeli ya da hibesiz olarak seçilmeniz kazanılmış bir hak niteliği taşımamaktadır. Hibe alıp almayacağınız veya hibenizin tutarı Avrupa Komisyonu ile imzalanacak anlaşma ve akabinde üniversitenize tahsis edilecek hibe tahsis süreçleri sonuçlandığında kesinleşecek olup, söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek maddi veya manevi kayıplardan üniversiteniz veya Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

Uzun Dönem Hareketliliklerde Ödenecek Hibe Miktarı

 • Staj hareketliliği en az 2 ay, en fazla 4 ay süre ile hibelendirilecektir. Hareketlilik süresi son hareketlilik tarihi sonrasını kapsayamaz.
 • Öğrenim hareketliliği en az 2 ay, en fazla 5 ay (1 dönem) süre ile hibelendirilecektir. Hareketlilik süresi son hareketlilik tarihi sonrasını kapsayamaz.
 • Hibe ödemeleri aylık olarak Erasmus+ Beneficiary Module’un algoritmasına göre hesaplanmakta ve toplam hibenin %80’i ile %20’si olmak üzere iki taksitte ödenmektedir. Ödemeler ile ayrıntılı bilgi Türkiye Ulusal Ajansı Yükseköğretim Kurumları için Uygulama El Kitabı yönergeleri, Avrupa Komisyonu Erasmus+ Program Rehberi ve Yükseköğretim Kurumu ile Öğrenci arasında imzalanan Taahhütname ve Hibe Sözleşmesinde bulunmaktadır.

Kısa Dönem Hareketliliklerde Ödenecek Hibe Miktarı

 • Kısa Dönem Doktora Hareketliliği bu ilan kapsamında yalnızca AB Üye Ülkeler ile Programlar İlişkili Üçüncü Ülkelere gerçekleştirilebilir.
 • Kısa dönem doktora hareketliliği en az 5 gün, en fazla 30 gün (1 ay) süre ile hibelendirilecektir. Hareketlilik süresi son hareketlilik tarihi sonrasını kapsayamaz.
 • Faaliyetten önceki bir seyahat günü ve faaliyeti takip eden bir seyahat günü için bireysel destek hibesi verilmektedir.
 • Hibe ödemeleri günlük olarak Erasmus+ Beneficiary Module’un algoritmasına göre hesaplanmakta ve toplam hibenin %80’i ile %20’si olmak üzere iki taksitte ödenmektedir. Ödemeler ile ayrıntılı bilgi Türkiye Ulusal Ajansı Yükseköğretim Kurumları için Uygulama El Kitabı yönergeleri, Avrupa Komisyonu Erasmus+ Program Rehberi ve Yükseköğretim Kurumu ile Öğrenci arasında imzalanan Taahhütname ve Hibe Sözleşmesinde bulunmaktadır.

Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında 2024 Yılı Katkı Anlaşması henüz imzalanmamıştır. Bu nedenle, Erasmus+ öğrenci hareketliliği kapsamında yapmış olduğunuz başvuru sonucunda hareketliliğe hibeli ya da hibesiz olarak seçilmeniz kazanılmış bir hak niteliği taşımamaktadır. Hibe alıp almayacağınız veya hibenizin tutarı Avrupa Komisyonu ile imzalanacak anlaşma ve akabinde üniversitenize tahsis edilecek hibe tahsis süreçleri sonuçlandığında kesinleşecek olup, söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek maddi veya manevi kayıplardan üniversiteniz veya Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

Erasmus+ başvurusunun değerlendirilebilmesi için dil seviyesinin belirlenmesi gerekmektedir. Dil seviyesinin belirlenmesi amacıyla Uluslararası İlişkiler Ofisi Yabancı Dil Sınavı yapılmaktadır. Bu sınava katılım ücretsizdir. Yapılacak olan dil sınavı yalnızca bu ilan için geçerlidir ve başka bir ilanda kullanılamamaktadır. ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavları (YDS, e-YDS, YÖKDİL, KPDS, ÜDS) ve ÖSYM Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerlikleri Dokümanında belirtilen bu sınavlara eşdeğer sayılan uluslararası yabancı dil sınavları da geçerlidir. TUS/DUS kapsamındaki öğrenciler TIPDİL sınav puanını kullanabilir. İsteyen adaylar hem geçerli bir yabancı dil belgesi ekleyebilir hem de Ofisimiz tarafından yapılacak sınava girebilir. Bu durumda puanı yüksek olan sınav esas alınır. Sınavın tarihi ve sınav ile ilgili ayrıntılar aşağıda belirtilmiştir.

Sınavın Uygulanma Şekli

Asgari Yabancı Dil Puanları

Yabancı dil sınavının diline ve bölüme göre baraj puanlar aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir. Aşağıdaki puanlar hem sözlü sınava girebilmek için yazılı sınavdan alınması gereken asgari puanlar hem de yazılı sınavın %75’i, sözlü sınavın %25’inin toplamından oluşan Erasmus+ Yabancı Dil Puanından alınması gereken asgari puandır. Sözlü sınavdan alınması gereken asgari bir puan bulunmamaktadır.

İngilizce sınav tüm ülkeler, Almanca sınav yalnızca resmi dili Almanca olan ülkeler, Fransızca sınav yalnızca resmi dili Fransızca olan ülkelere gerçekleştirilecek hareketliliklerde geçerlidir. Aday hak kazandıktan sonra hareketlilik gerçekleştirilecek ülkenin resmi dili ile adayın girmiş olduğu sınavın dilinin uyuşmaması halinde (İngilizce hariç) hareketlilik gerçekleştirilemez.

Kısa Dönem Doktora Staj Hareketliliği için Ofisimiz tarafından Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı uygulanmayacaktır. Bu hareketlilik türüne başvuracak Doktora ve TUS/DUS öğrencileri ilan metninde geçerli olarak belirtilen sınavların (YDS, YÖKDİL, KPDS, ÜDS, TIPDİL, vd.) sonuç belgelerini yükleyebilirler.

İlave Hibe Desteği

İmkânları kısıtlı olan katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanacaktır. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, imkânları kısıtlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.

Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.

Açıklamalar

1 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı RG’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporu ile belgelenmiş en az %50 engel oranına sahip engelliler
2 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2022.pdf

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği sağlanır:

* Bu durumda staj için ilave destek verilmez.

 

İçerme Desteği

Erasmus+ Programı, imkânı kısıtlı katılımcıların programa katılımını teşvik etmektedir. İmkânı kısıtlı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. İçerme desteği ile ilgili ayrıntılı bilgiye Koordinatörlüğümüz ağ sitesi, Türkiye Ulusal Ajansı Yükseköğretim Kurumları için Uygulama El kitabı, Avrupa Komisyonu Erasmus+ Program Rehberi ve InclusiveMobility ağ sitesinden ulaşılabilir.

İlave hibe ve içerme desteği başvuru sırasında talep edilmeli ve ilgili kutucuklar işaretlenmelidir. Başvuru sırasında bu destekler talep edilmemiş ve ilgili belgeler yüklenmemişse daha sonra bu desteklere talep başvurusu yapılamaz, yapılsa dahi kabul edilmez.

Seyahat Desteği

Aşağıdaki durumlarda katılımcılar seyahat masraflarına destek mahiyetinde aşağıdaki ek tutarları alacaklardır:

 • Kısa dönem ve uluslararası hareketliliğe katılan imkânları kısıtlı öğrenci/yeni mezunlar.

 

Yeşil Seyahat

Yeşil seyahat; seyahatin düşük karbon salımlı toplu ulaşım araçlarının kullanılarak gerçekleştirilmesidir. Otobüs, tren, paylaşımlı otomobil kullanımı yeşil seyahat kapsamında yer alır. Yeşil seyahat desteği alınabilmesi için gidişte ve dönüşte yeşil seyahat kullanılması ve seyahatin tamamının yarısından fazlasının yeşil araçlar kullanılarak yapılması gerekmektedir.

Seyahat desteği almayan öğrenci/yeni mezunlara, yeşil seyahati tercih etmeleri durumunda, tek seferlik 50 Avro yeşil seyahat desteği verilir. Ayrıca gereken durumlarda yol için, gün sayısı kadar, azami dört günlük bireysel destek hibesi verilir.

Yeşil seyahat yapılacaksa başvuru sırasında talep edilmeli ve ilgili kutucuklar işaretlenmelidir. Başvuru sırasında bu destekler talep edilmemiş ve ilgili belgeler yüklenmemişse daha sonra bu desteklere talep başvurusu yapılamaz, yapılsa dahi kabul edilmez.

Yükseköğretim kurumu, hareketlilik öncesinde duyurmak ve sözleşmede hüküm altına almak kaydıyla, aşağıdaki durumlarda hibe kesintisi yapar:

 1. Başarısızlık Durumunda Kesinti: Başarısız öğrencilerin, hibe hesabına esas olan toplam gerçekleşen faaliyet gün sayısının %5’inden az olmamak üzere başarısızlık ile orantılı kesinti yapılır. Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinde katılımcıların derslerin ¾’ünden başarılı olmaları gerekmektedir. Koordinatörlüğümüz başarısızlık durumunda hibenin ikinci taksiti olan %20’lik ödemeyi gerçekleştirmeme hakkını saklı tutar.
 2. Katılımcı Anketini Doldurmama Durumunda Kesinti: Teknik sebepler haricinde, katılımcı anketini doldurmayan öğrencilere hibe hesabına esas olan toplam gerçekleşen faaliyet gün sayısının %20’si oranında kesinti yapılır. Tüm kesintiler, gerçekleştirilen faaliyet günü sayısı üzerinden yapılır.
 3. Ödenen Hibenin Tamamının İadesi: Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin (katılım sertifikası veya bunun yerine geçebilecek dönüş sonrası transkript (ToR) teslim edilmemesi durumunda hareketlilik geçersiz sayılır ve öğrenciye hibe ödenmez; başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir. Katılımcının hibeyi iade etmek istememesi durumunda ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılır ve hukuki süreç başlatılır.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin sunucularında barındırılan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ve Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğünün internet sitelerine (https://international.cumhuriyet.edu.tr ve https://erasmus.cumhuriyet.edu.tr) girilen kişisel verilerin sorumlusu Sivas Cumhuriyet Üniversitesidir. T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) sunucularında barındırılan T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) TURNAPortal sistemine (https://turnaportal.ua.gov.tr) girilen verilerin sorumlusu T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığıdır (Türkiye Ulusal Ajansı). Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisinin internet sitesine girilen veriler, kurumun internet sitesinde bulunan KVKK Aydınlatma ve Açık Rıza metni onaylandıktan sonra girilir. T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) TURNAPortal’e kaydolurken KVKK kapsamında onay alınmaktadır. T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) topladığı ve işlediği verilerden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu ilan metninde hüküm bulunmayan konularda Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan ilgili çağrı yılına ait Erasmus+ Program Rehberi, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) yayınlamış olduğu ilgili çağrı yılına ait Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı, T.C. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Yönergesi ile Erasmus Programı Yönergesi çerçevesinde işlem yapılır. Kurum ve katılımcı arasında çıkabilecek ve çözülemeyen tüm ihtilafların yegâne çözüm mercii ilgili ulusal kanunun işaret ettiği yetkili mahkemedir.

Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında 2024 Yılı Katkı Anlaşması henüz imzalanmamıştır. Bu nedenle, Erasmus+ öğrenci hareketliliği kapsamında yapmış olduğunuz başvuru sonucunda hareketliliğe hibeli ya da hibesiz olarak seçilmeniz kazanılmış bir hak niteliği taşımamaktadır. Hibe alıp almayacağınız veya hibenizin tutarı Avrupa Komisyonu ile imzalanacak anlaşma ve akabinde üniversitenize tahsis edilecek hibe tahsis süreçleri sonuçlandığında kesinleşecek olup, söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek maddi veya manevi kayıplardan üniversiteniz veya Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

2024 yılı projelerinin hareketlilikleri Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında 2024 Yılı Katkı Anlaşmasının imzalanması sonrası başlayacaktır. Tahmini hareketlilik başlangıç tarihi: 15.09.2024

Öğrenim hareketliliğine başvuran adayların hareketlilikleri 2024-2025 Akademik Yılı Güz Döneminde gerçekleştirilecektir. Bahar döneminde hareketlilik gerçekleştirilmeyecektir.

Sisteme yüklenen davet yazısının örnek davet mektubunda belirtilen bilgileri içermesi gerekmektedir. Sisteme yüklenen davet yazılarının standarda uymaması (kurum anteti, öğrenciye ait kişisel ve eğitim bilgileri, davet eden kurumun adı, adresi, telefonu, ağ sitesi adresi, e-posta adresi, yetkili kişinin adı, görevi, imza yetkili olup olmadığı, kişisel ve iletişim bilgileri, ıslak imza, kaşe ve mühür veya doğrulanabilir elektronik imza, faaliyete ilişkin ayrıntılı bilgiler ve örnek davet yazısında belirtilen diğer bilgiler) durumunda davet yazısı geçersiz sayılacak önceliklendirme puanı verilemeyecektir.

Ağırlıklı genel not ortalaması oluşmamış olan Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin bir önceki öğrenim kademesindeki mezuniyet not ortalaması sistem tarafından otomatik olarak eklenecektir. Bu durumda olan öğrencilerin Transkript belgesi alanına bir önceki öğrenim kademesinin mezuniyet transkriptini yüklemeleri gerekmektedir (mezuniyet transkriptinde adayın mezun olduğu ibaresi ve mezuniyet not ortalamasının bulunması gerekmektedir). Transkript dosyasının taşıması gereken şartlar başvuru belgeleri kısmında belirtilmiştir.

Lisans öğrencilerinin ağırlıklı genel not ortalaması başvuru bitiş tarihine kadar oluşacağından bu durum lisans öğrencileri için geçerli değildir.

Herhangi bir geçerli yabancı dil puanı olmayan ve Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek olan Erasmus+ Yabancı Dil Sınavına girmek isteyen adayların başvuru esnasında “Üniversite Yabancı Dil Sınavına Girmek İstiyorum.” seçeneğini işaretlemesi ve hangi yabancı dilden sınava gireceğini belirtmesi gerekmektedir. Yalnızca bir dilden sınava girilebilir. İlgili seçenekleri işaretlemeyen adaylar Erasmus+ Yabancı Dil Sınavına giremez.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Türkiye Bursları bursu (YTB Bursu) alan yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru esnasında YTB bursiyeri beyan dilekçesini ibraz etmesi gerekmektedir. Başvuru sırasında ilgili dilekçeyi ibraz etmeyen öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

DOSYALAR

BAŞVURU

* Bu sayfadaki veri ile ilan metninin PDF sürümü arasında bir uyuşmazlık olması durumunda PDF sürümü esas alınır.