For incoming mobilities, please click on the button.

ERASMUS+ ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ İLANI (2022 KA171)

DİKKAT!

Bu ilan Avrupa yönlü hareketliliklere yönelik değildir. Lütfen başvuru yapmadan önce ilanı dikkatli bir şekilde inceleyiniz.

İLAN BİLGİLERİ

İLAN ADI: ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI

İLAN ALT BAŞLIĞI: KA171 (Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkeler) 2022 PROJESİ

PROJE TÜRÜ: TEK YARARLANICILI PROJELER

İLAN PROJE NO: 2022-1-TR01-KA171-HED-000069692

İLAN TARİHİ: 13.02.2023

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü Erasmus+ KA171 (Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkeler) Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği ilanına çıkmış bulunmaktadır.

Başvurular 05.03.2023 – 19.03.2023 tarihleri arasında alınacaktır. 

Yabancı dil sınavı 25.02.2023 tarihinde yapılacaktır (Yabancı dil sınavı başvuruları 19.12.2023 tarihli ERASMUS+ ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ İLANI (2022, 2023 KA131) başvuruları üzerinden alınacak olup bu ilan için ayriyeten bir yabancı dil sınavı yapılmayacaktır).

Ayrıntılar için ilan metnini inceleyiniz.

Öğrenci Öğrenim hareketliliği faaliyeti, ECHE ve Yükseköğretim kurumunun var olan kurumlararası anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir.

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesinden ibarettir.

Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ilâ 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Öğrenim kademesi ön lisans/lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder.

Faaliyet, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta gerçekleştirilebilir. Yükseköğretim kurumu üst yönetim kararıyla 1. Kademe öğrencileri için en erken 2. sınıftan itibaren hareketliliğe katılma kararı alabilir.

Faaliyete katılacak öğrencilerin yükseköğretim kurumunda bir diploma programına kayıtlı olması gerekir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere, bir tam akademik yıl için 60 AKTS; iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS ve üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır. Başarısız olunan krediler ev sahibi kurumda tekrar edilir.

Öğrenci Staj Hareketliliği faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı bir öğrencinin akademik çalışma alanıyla ilgili olarak yurtdışındaki bir işletmede, bir araştırma enstitüsünde, bir laboratuvarda veya bir kurum veya kuruluşta staj yapmasıdır. Yükseköğretim kurumunda ders takibi staj olarak kabul edilmez.

Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrencilermezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde başvurunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

Mezuniyet sonrası staj hareketliliği, mezuniyet tarihinden itibaren 12 ay içinde tamamlanmış olmalıdır. Bu süre içerisinde askerlik görevini tamamlamak üzere silah altına alınan yeni mezunların askerlik süreleri 12 aylık bu azami süreye eklenir. Mezuniyet sonrası staj süresi ile öğrencinin aynı kademede gerçekleştirdiği hareketlilik süresi toplamı 12 ayı geçmemelidir.

Yükseköğretim kurumları mezuniyet sonrası staj faaliyetinin dışında kalmayı tercih edebilirler. Mezuniyet sonrası staj faaliyetinin dışında kalmayı tercih edecek yükseköğretim kurumları, ilgili çağrı yılının başında buna ilişkin bir üst yönetim kararı almalı ve bu durumu öğrencilere duyurmalıdır. Çağrı yılının başında bu tür bir karar alınmamışsa veya öğrencilere duyurulmamışsa mezuniyet sonrası staj faaliyetinin dışında kalma seçeneği uygulanamaz.

Uygun Staj Yeri Örnekleri:

Staj faaliyeti gerçekleştirilebilecek ülkelerden birinde yerleşik, emek piyasasında ya da eğitim, öğretim, gençlik, araştırma ve geliştirme alanında herhangi bir kamu ya da özel sektör kuruluşu staj yeri olabilir. Sınırlandırıcı bir liste olmamakla birlikte aşağıdaki kuruluşlar uygun staj yeri örneği olarak sayılabilir:

 • bir kamu ya da özel sektöre ait küçük, ortak veya büyük ölçekli işletmeler
 • yerel, bölgesel ya da ulusal kamu kurumları
 • gönderen ülkenin yurtdışındaki büyükelçilikleri veya konsoloslukları
 • ticaret odaları, esnaf-zanaatkâr birlikleri, borsalar ve sendika gibi iş dünyasına ait her türlü oluşum/birlik
 • araştırma enstitüleri
 • vakıflar
 • okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim veya yetişkin eğitim dâhil olmak üzere okul öncesinden lise eğitimine kadar her türlü eğitim kurumu olabilir)
 • kar amacı gütmeyen kurumlar, dernekler, STK’lar
 • kariyer planlama, profesyonel danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunan kurumlar
 • yükseköğretim kurumları (Programla ilişkili ülkelerde yer alan yükseköğretim kurumları ECHE sahibi olmalı, Programla ilişkili olmayan ülkelerdeki yükseköğretim kurumları kendi ulusal mevzuatları uyarınca yetkili bir merci tarafından tanınmış ve staj faaliyetinden önce gönderen kurumla ikili kurumlararası anlaşma imzalamış olmalı)

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak,
 • Ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20; yüksek lisans ve doktora için en az 2.50 Genel Not Ortalamasına sahip olmak,
 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Yabancı Dil Sınavı veya ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavları (YDS, e-YDS, YÖKDİL, KPDS, ÜDS) ve ÖSYM Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerlikleri Dökümanında belirtilen bu sınavlara eşdeğer sayılan uluslararası yabancı dil sınavlarından herhangi birinden geçerli bir nota sahip olmak,
 • Tıp ve Diş Hekimliğinde ihtisas öğrencileri YÖKSİS’te öğrencilik kayıtları bulunmadığından öğrenci ilanlarına başvuramamaktadır.
 • Öğrenci, mevcut öğrenim kademesi (ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora) içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam süre 12 ayı geçmemelidir.
 • Öğrencilik bilgisi YÖKSİS üzerinden çekildiğinden Öğrenci Belgesi istenmemektedir.
 • Genel not ortalaması bilgisi YÖKSİS üzerinden çekildiğinden Transkript belgesi istenmemektedir.
 • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Türkiye Bursları bursiyeri olan yabancı uyruklu öğrencilerin Erasmus+ hareketliliği gerçekleştirmeye hak kazandıkları takdirde hareketlilik süresince YTB bursu alamayacaklarının bilincinde olduklarını beyan eden bir dilekçe sunmak zorundalar.
 • Kabul belgesi öğrenci staj hareketliliğinde başvuru esnasında sunulduğunda avantaj sağlamaktadır. Öğrenci öğrenim hareketliliğinde bu durum geçerli değildir. Kabul belgesinin ibrazı isteğe bağlıdır.
 • Başvuranın hareketliliğe katılmaya hak kazanması durumunda tüm hareketlilik belgelerini Erasmus+ Başvuru Portaline yüklemek zorundadır.
 1. Değerlendirme Sonuçları Koordinatörlüğümüzün internet sitesi (https://erasmus.cumhuriyet.edu.tr) üzerinden ilan edilecektir.
 2. Adaylar sonuçların açıklanmasından itibaren 7 gün içerisinde değerlendirme sonuçlarına itiraz edebilirler. İtiraz dilekçesi çevrimiçi (online) alınacaktır. Elden itiraz dilekçesi alınmayacaktır. İtiraz dilekçesinin teslimi ile ilgili ayrıntılar daha sonra duyurulacaktır.
 3. Katılımcılar, Erasmus+ kapsamında hak kazandıkları hareketlilikleri gerçekleştireceğine dair katılım beyannamesi veya haklarından vazgeçmek istediklerine dair feragat dilekçesi teslim etmek zorundadır. Bu belgeler sonuçların açıklanmasından itibaren 7 gün içerisinde teslim edilmelidir. Süresi içerisinde belge teslimi yapmayan adaylara T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) yayınlamış olduğu Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı, T.C. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Yönergesi ile Erasmus Programı Yönergesinde belirtilen hükümler çerçevesinde yaptırımlar uygulanır.
 4. Belirtilen tarihe kadar davet mektubu teslim edilmediği takdirde söz konusu aday hakkını kaybedecek ve yedeklere hak tanınacaktır. Örnek davet mektubu için tıklayınız.
 5. Bu tarihe kadar Türkiye’ye dönmüş ve tüm evrakları teslim etmiş olma zorunluluğu bulunmaktadır.

Toplam Kontenjan

Ayrıntılı Kontenjan Tablosu

 • Başvuranın Öğrenci Öğrenim Hareketliliğini kazanması durumunda girmiş olduğu yabancı dil sınavının dili ilgili üniversiteyle yapılmış olan kurumlar arası anlaşmada belirtilen öğretim dillerinden biri olmaması halinde başvuran tercih ettiği üniversiteye kabul edilmez.
 1. Asıl kontenjan sayısı kadar yedek kontenjan bulunmaktadır.
 2. Başvuru alanları ISCED (International Standard Classification of Education) kodlarına göre sınıflandırılmıştır. Bölüm bazlı ISCED kodu sınıflandırma tablosuna https://erasmus.cumhuriyet.edu.tr/erasmus/isced-codes/ adresinden ulaşabilirsiniz. Başvuru yapabilecek bölümlerin ayrıntılı tablosu EK-1’de yer almaktadır.

SMS: Öğrenci Öğrenim Hareketliliği
SMP: Öğrenci Staj Hareketliliği

Değerlendirme Ölçütleri T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) yayınlamış olduğu Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı, T.C. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Yönergesi ile Erasmus Programı Yönergesi çerçevesinde koordinatörlüğümüz tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 1. Genel not ortalaması ve dil puanı 100 puan üzerinden hesaplanmaktadır.
 2. 4’lük sistemdeki notların 100’lük sisteme çevrilmesinde YÖK Not Dönüşüm tablosu kullanılmaktadır.
 3. Genel Not Ortalaması başvuru esnasında YÖKSİS’ten otomatik olarak çekildiğinden ayrıca transkript yükleme zorunluluğu bulunmamaktadır. YÖKSİS’teki verinin güncelliğinden başvuran sorumludur. Verinin güncel olmaması halinde ilgili birimden güncelleştirilmesi gerekmektedir. Üniversite Bilgi Sistemi ile YÖKSİS verisi arasında uyuşmazlık olması durumunda YÖKSİS verisi esas alınır. YÖKSİS verisinin güncellenememesi durumunda ilgili birimden alınan ıslak imzalı ve mühürlü transkript taranarak sisteme yüklendiği takdirde belgedeki GNO esas alınır. Bu durumda ilgili kişinin Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne bilgi vermesi gerekmektedir. GNO’nun henüz oluşmaması halinde T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) yayınlamış olduğu Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı hükümleri uygulanır.
 4. Hareketliliğe hak kazanmak için yabancı dil sınavından (SCÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Yabancı Dil Sınavı veya ÖSYM tarafından geçerli sayılan yabancı dil sınavları) en az 50 puan almak gerekir. Asgari puan bölümlere göre değişiklik göstermektedir. Ayrıntılı bilgili için Yabancı Dil Sınavı başlığına bakınız.
 5. Yabancı dil sınavının diline ve bölüme göre asgari puan koşulları değişiklik göstermektedir. Yabancı dil ve bölüm bazlı asgari puan koşulları için Yabancı Dil Sınavı başlığına bakınız.
 6. Önceliklendirme için öğrencinin 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporunu ibraz etmesi gerekir. Engelli öğrenciler için ek hibe imkânı bulunmaktadır.
 7. Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen stajlar bu kapsamda sayılır: dijital pazarlama (örn. Sosyal medya yönetimi, web analitiği), dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım; uygulama, yazılım ve kod ya da web sitesi geliştirme; bilişim sistem ve ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, siber güvenlik, veri analitiği, veri madenciliği ve görselleştirmesi; programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri. Genel müşteri hizmetleri, talep oluşturma, veri girişi ya da rutin ofis görevleri bu kapsamda sayılmaz. Hareketliliğin DoT kapsamında olduğu belgelendirilmesi gerekmektedir.
 8. Seçim kriterlerini sağlayan her öğrenci hareketlilikten hibesiz olarak faydalanabilir.
 9. Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir. Durumun şehit/gazilik belgesi ve Dijital Türkiye Portali (e-Devlet Kapısı) üzerinden alınmış güncel tarihli Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Aile) belgesi ile belgelendirilmesi gerekmektedir.
 10. Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir. Durumun ilgili makamlardan alınmış belgeler ile belgelendirilmesi gerekmektedir.
 11. Kabul yazısında belirtilen hareketlilik tarihi ilan sonuç tarihi ile son hareketlilik tarihi arasında bir tarih olması gerekmektedir. Yazıda ilgili kurumun adı, ayrıntılı bilgileri, kaşe ve imzası, hareketlilik tarihi, davet edilen kişinin adı ve kişisel bilgilerinin bulunması gerekmektedir.

Değerlendirme, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) yayınlamış olduğu Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı, T.C. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Yönergesi ile Erasmus Programı Yönergesine uygun olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından görevlendirilen bir seçim komisyonu tarafından şeffaf ve objektif olarak yapılacak, değerlendirme sonuçları T.C. Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (erasmusbasvuru.ua.gov.tr) ve Koordinatörlüğümüzün internet sitesi (https://erasmus.cumhuriyet.edu.tr) üzerinden ilan edilecektir. Komisyon üyeleri Ulusal Ajans’ın kuralları gereği bu değişim programından yararlanamayacaktır.

Program hakkında ayrıntılı bilgi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğünün internet sitesinden (https://erasmus.cumhuriyet.edu.tr) edinilebilir.

 • Staj hareketliliği en az 2, en fazla 6 ay süre ile hibelendirilecektir. KA171 ilanlarında staj hareketliliği 75 gün olarak belirlenmektedir. Hareketlilik süresi son hareketlilik tarihi sonrasını kapsayamaz.

AB Üye Ülkeleri ve Programla İlişkili Üçüncü Ülkeler

Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkeler

* Countries not covered by the External Action Instruments

Erasmus+ başvurusunun değerlendirilebilmesi için dil seviyesinin belirlenmesi gerekmektedir. Dil seviyesinin belirlenmesi amacıyla Uluslararası İlişkiler Ofisi Yabancı Dil Sınavı yapılmaktadır. Bu sınava katılım ücretsizdir. 25.02.2023 tarihinde “ERASMUS+ ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ İLANI (2022, 2023 KA131)” başlıklı ilan için yapılacak olan dil sınavı bu ilan için de geçerlidir. ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavları (YDS, e-YDS, YÖKDİL, KPDS, ÜDS) ve ÖSYM Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerlikleri Dökümanında belirtilen bu sınavlara eşdeğer sayılan uluslararası yabancı dil sınavları da geçerlidir. Sınav ile ilgili ayrıntılar aşağıda belirtilmiştir.

Yabancı dil sınavının diline ve bölüme göre baraj puanlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Projede yer alan ortak kurumlarla yapılan anlaşma gereği yalnızca aşağıdaki tabloda belirtilen bölümler hareketlilikten faydalanabilir.

Her türlü duyuru sitemizden ilan edilecektir. Adaylara ayriyeten herhangi bir tebligat yapılmayacak olup sitenin takibi adayın kendisinin sorumluluğundadır.

DOSYALAR

BAŞVURU

* Bu sayfadaki veri ile ilan metninin PDF sürümü arasında bir uyuşmazlık olması durumunda PDF sürümü esas alınır.