Erasmus Yönergesi

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ERASMUS PROGRAMI YÖNERGESİ  

 Amaç ve kapsam  

MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları arasında yer alan Erasmus Programı Bireylerin Öğrenme Hareketliliği başlığı altındaki Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği kapsamında, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden staj ve ikili anlaşma yapılan yükseköğretim kurumlarına öğrenim amacıyla gidecek olan öğrencilere; eğitim alma ve ders verme amacıyla gidecek olan akademik personele ve eğitim alma amacıyla gidecek olan idari personele ilişkin konuları düzenlemektir.  

Tanımlar  

MADDE 2 – (1) Bu yönergede yer alan;  

a) AKTS: Bolonya Sürecine katılan tüm ülkelerin yer aldığı yükseköğretimde kullanılan  

Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemini,  

b) Birim: Üniversite bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek  

yüksekokullarını,  

c) Birim Koordinatörü: Üniversite bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek  

yüksekokullarında Erasmus iş ve işlemlerini yürütmek ile görevli koordinatörü,  

ç) Bölüm: Öğrenci alımının gerçekleştiği fakülte bünyesindeki bölümleri,  

d) Bölüm Koordinatörü: Öğrenci alımının gerçekleştiği fakülte bünyesindeki  

bölümlerde Erasmus iş ve işlemlerini yürütmek ile görevli koordinatörü ifade eder.  

e) Erasmus Genel Başarı Puanı: Öğrencilerin GNO'su ile yabancı dil sınav puanı ve  

varsa özel durumlar dikkate alınarak hesaplanan başarı puanını,  

f) Erasmus Kurum Koordinatörlüğü: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü adına Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmekle görevli  

Rektörlük bünyesindeki Uluslararası İlişkiler Ofisine bağlı koordinatörlüğü,  

g) Erasmus Kurum Koordinatörü: Erasmus Yükseköğretim Programını, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü adına programa ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere  

Uluslararası İlişkiler Ofis Başkanı tarafından önerilip Rektör tarafından görevlendirilen kişiyi,

ğ) Erasmus Yükseköğretim Programı: Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen 20142020 yılları arasında geçerli olan yükseköğretimde kaliteyi artırmayı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan eğitim programını,

h) Genel Not Ortalaması (GNO): Öğrencilerin almış oldukları tüm derslerden  

hesaplanan ağırlıklı not ortalamasını,  

ı) İkili Anlaşma: Üniversite birimleri ile Erasmus Programı uygulanan AB ülkelerindeki ve diğer ortak ülkelerdeki üniversitelerin birimleri arasında yapılan öğrenci ve personel değişim anlaşmasını,  

i) Öğrenim için Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement for Studies): Değişime katılan öğrencinin gideceği üniversite, alacağı dersler, derslerin kredisini gösteren ve öğrencinin kendisi, bölüm koordinatörü, gideceği üniversitenin bölüm koordinatörü ve/veya her iki üniversitenin Erasmus kurum koordinatörü tarafından imzalanan anlaşmayı,

j) Rektör: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

k) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Erasmus Komisyonu: Üniversite Uluslararası İlişkiler Ofisi başkanı, Erasmus Kurum Koordinatörü ve Rektörlükçe resmi yazı ile görevlendirilen en az 5 asıl ve 2 yedek üyeden oluşan, Erasmus programı ve işleyişi ile ilgili kararlar alan, öğrenci ve personelin seçim işlemlerini yapan komisyonu,

l) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Erasmus Yönetim Kurulu: Başkanlığını Üniversite Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı yapmak üzere, Rektör tarafından görevlendirilen 7 asil, 3 yedek öğretim elemanından oluşan, kurumun Erasmus programı ile kararları alan kurulu,

m) Staj için Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement for Traineeship): Değişime katılan öğrencinin gideceği kurum, alacağı sorumluluklar, stajın kredisini gösteren ve öğrenci, bölüm koordinatörü ve gidilen kurumun yetkilisi tarafından imzalanan anlaşmayı,

n) Ulusal Ajans: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığını,

o) Üniversite: Sivas Cumhuriyet Üniversitesini,

ö) Yükseköğretim Öğrenci ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği: Erasmus Programı - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği programı altında yer alan yükseköğretim öğrencilerine yönelik eğitim (ders alma) ve staj (yerleştirme) hareketliliği, personele yönelik ders verme ve eğitim alma hareketliliği alt programını, ifade eder.

Erasmus yükseköğretim programının işleyişi  

MADDE 3 – (1) Erasmus Yükseköğretim Programının Üniversitedeki işleyişinden "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörlüğü" sorumludur.  

(2) Erasmus Kurum Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:  

a) Erasmus Yükseköğretim Programının uygulanması ile ilgili yıllık çalışma takvimini belirler.  

b) Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen tarihe kadar Ulusal Ajansa Üniversite adına Erasmus Yükseköğretim Programı kapsamında öğrenci ve personel hareketliliği proje başvurusunun yapılmasını sağlar.  

c) Proje başvurusu sonrasında Ulusal Ajans tarafından Üniversiteye tahsis edilen öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel hareketlilik kontenjanlarının birimlere dağılımını belirler.  

ç) Değişim programından yararlanmak isteyen öğrencilerin yabancı dil sınavının  

yapılmasını sağlar.  

d) Ulusal Ajans tarafından belirlenen öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel değişim  

ölçütleri doğrultusunda Üniversitede uygulanacak ölçütleri belirler.  

e) Erasmus Yükseköğretim Programıyla ilgili bu yönergede belirtilmeyen diğer kararları alır.

(3)  Erasmus Yükseköğretim Hareketliliğine yurtdışı kurumundan başvurmak isteyen öğrenci ya da personel ile ilgili işlemler şunlardır:

a) İlgili birim/bölüm koordinatörlüğüne gelen öğrenci için ders seçimlerinde yardımcı olur ve dersleri onaylar. Erasmus kurum koordinatörlüğü tarafından kabul mektupları hazırlanır ve onaylı öğrenim/staj anlaşması ile birlikte gönderilir.  

b) Ülkeye gelişte yapılacak iş ve işlemlerde (konaklama, vize, sigorta, oryantasyon vs.) Erasmus kurum koordinatörlüğü personel ve öğrenciye danışmanlık yapar.

Öğrenme hareketliliğinden yararlanma koşulları  

MADDE 4 – (1) Erasmus Yükseköğretim Programı kapsamında eğitim hareketliliğinde bulunacak olan öğrenci ve eğitim verecek olan öğretim elemanının hareketlilikten yararlanabilmesi için kurumlar arası Erasmus anlaşmasının olması gerekmektedir. Kurumlar arası Erasmus anlaşmasının hareketlilikte bulunulacak akademik yılı kapsaması ve akademik takvimde yer alan Erasmus Yabancı Dil Sınavı tarihinden en az 30 iş günü öncesinde her iki kurum tarafından da onaylanmış olarak Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne sunulmuş olması gerekmektedir.

(2) Staj faaliyetinden yararlanacak öğrenci ve eğitim alma hareketliliğinde bulunacak personel (akademik ve idari) için kurumlar arası Erasmus anlaşmasına gerek bulunmamaktadır.  

Öğrencilerin öğrenim ve staj hareketliliğinden yararlanma koşulları  

MADDE 5 – (1) Öğrencinin Sivas Cumhuriyet Üniversitesindeki örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir.

(2) Eğitim/staj programına katılacak örgün öğretimdeki ön lisans ve lisans öğrencilerinin en az 1 yarıyılı (hazırlık dönemi hariç) tamamlamış olmaları gerekir. Yıllık eğitim verilen bölümlerde okuyan birinci sınıf öğrencilerinin GNO’su oluşmadığından dolayı başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinde asgari süre koşulu aranmaz.

(3) Öğrencinin başvurduğu tarihten önceki yarıyıl/yılsonu itibarıyla genel not ortalamasının (GNO) lisans öğrencileri için en az 2,2/4,0; yüksek lisans/doktora öğrencileri için 2,5/4,0 olması gerekir. Tıp fakültesinden mezun olarak tıpta uzmanlık eğitimine devam eden (tıpta doktora yapan) öğrenciler için Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kazanma notları ve aynı şekilde Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olarak eğitimlerine devam eden öğrenciler için de Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav (DUS) kazanma notları dikkate alınır.

(4) Öğrencinin Üniversitemiz yabancı diller meslek yüksekokulu tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavına girmesi ve Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından belirlenen asgari notu alması gerekmektedir. Ayrıca öğrencinin, YÖK/ÖSYM’nin geçerli saydığı yabancı dil sınavlarından (kendi geçerlilik süreleri göz önünde bulundurularak) almış olduğu dil sınav notu, belgelendirilmesi hâlinde geçerli sayılır. Yönetim kurulunca belirlenen bazı ülkeler için yabancı dil şartı aranmaz.

(5) Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek Erasmus program rehberinde belirtilen bir süre olabilir. Öğrenim kademesi ön lisans/lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder. Daha önce aynı öğrenim seviyesinde Erasmus hareketliliğinden yararlanan öğrencilerden yararlandığı her faaliyet (öğrenim/staj) başına Erasmus Genel Başarı Puanından, Erasmus puan rehberinde belirtilen koşullara göre kesinti yapılır.

(6) Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir (hastalık, ölüm vb.) bir sebebe dayanmaksızın faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrencilerden hak kazanmış olmasına rağmen gerçekleştirmediği her faaliyet için Erasmus Genel Başarı Puanından 10 puan düşülür.

Başvuru şekli, sınavlar ve başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 6 – (1) Başvuru ve sınav tarihleri Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından belirlenir. Ayrıca her başvuru döneminden en az 5 (beş) iş günü önce Üniversitenin ve koordinatörlüğün internet sayfasında duyurulur.

(2) Hareketliliği gerçekleştirmek için başvuru formu, kimlik/pasaport fotokopisi, transkript ve varsa yabancı dil belgesi gerekmektedir.

(3) Başvuru koşullarını sağlayan öğrenciler Uluslararası İlişkiler Ofisi Yabancı Dil Sınavına girerler. Yabancı dil sınavından Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından belirlenen yeterli notu alan öğrenciler, not ortalamaları ve varsa hareketlilikte bulunacakları üniversitenin özel şartları olması halinde (eğitim dili, dil seviyesi vb.) bu şartlar doğrultusunda değerlendirmeye alınır. Özel şartların ölçüt olarak değerlendirmeye alınabilmesi için birim ve bölüm koordinatörlerinin Uluslararası İlişkiler Ofisi Yabancı Dil Sınavından en az 30 iş günü öncesinde, özel şartları Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne sunmaları ve koordinatörlüğün internet sayfasında ve ilgili birimlerde bulunan duyuru panolarında ilan etmeleri gerekmektedir.

(4) YÖK/ÖSYM’nin geçerli saydığı herhangi bir yabancı dil sınav notuna ilişkin muafiyet taleplerinde kendi geçerlilik süreleri göz önünde bulundurularak ve Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Düzeylerine bağlı olarak ÖSYM eş değerlik tablosu dikkate alınır.

(5) Öğrencilerin Erasmus Genel Başarı Puanı, Ulusal Ajansın el kitabındaki ve Erasmus Kurum Koordinatörlüğünün ilanındaki değerlendirme ölçütlerine (GNO, Yabancı dil sınavı vb.) göre belirlenir.

(6) Değerlendirme sonuçları, Üniversite ve koordinatörlüğün internet sayfalarında ilan edilir.

(7) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Erasmus programına yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından başvurmak isteyen öğrenciler Erasmus kurum koordinatörlüğü internet sayfasında yer alan formu doldurur.

Seçilen öğrencilerin işlemleri

MADDE 7 – (1) Program kapsamında öğrenciler hibeli ve hibesiz olarak hareketlilikte bulunabilirler.

(2) Hareketlilikte bulunmaya hak kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen uyum sağlama (oryantasyon) eğitimlerine katılması zorunludur.

(3) Program kapsamında giden öğrencilere Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen bütçenin Üniversite hesabına aktarılmasından sonra Ulusal Ajans tarafından her yıl belirlenen tarihlerde, miktarlarda ve usullerde ödeme yapılır.

(4) Ödemeler vergi, sosyal güvenlik ve/veya diğer sosyal giderler, idari, yönetim veya kayıt ücreti gibi herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın öğrencinin bildireceği banka hesabına yapılır. Banka işlemleri ile ilgili her türlü masraflar öğrenci tarafından ödenir.  

(5) Öğrencinin yurt dışındaki öğrenimini/stajını herhangi bir nedenle bırakması veya çalışmalarını tamamlayamaması veya başarılı olmaması durumunda, Üniversite öğrenciye ödenen hibenin bir kısmının ya da tamamının Üniversite Erasmus Komisyonu kararı ile geri ödenmesini talep edebilir.

(6) Her öğrenci öğrenim veya staj hibesi almadan önce Üniversite ile bir Öğrenci Hibe Sözleşmesi imzalar.

(7) Programa katılım için işlemlerini tamamlayan öğrencilere davetiyeleri geldikten sonra öğrenim izni ve akademik tanınma belgesi, ilgili birimin yönetim kurulu tarafından verilebilir. Söz konusu birim tarafından öğrenim izin ve akademik tanınma belgesinin bir nüshası Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne gönderilir.

(8) Üniversite, programa katılan öğrencilerin yurt dışında öğrenim gördükleri/staj yaptıkları süre zarfında Üniversite tarafından verilen burs ve benzeri ödemelerin devamını sağlamakla yükümlüdür. Bu burs ve benzeri ödemeler öğrencinin yurt dışındaki öğrenimi sırasında azaltılamaz, kesintiye uğratılamaz ve sonlandırılamaz.

(9) Öğrenciler yurt dışında okudukları süre zarfında Üniversiteye ödemekle yükümlü oldukları katkı paylarını ödemeye devam ederler.

(10) Üniversite, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda barınan öğrencilerin yurt dışında bulundukları süre zarfında barınma haklarının korunması için gerekli girişimlerde bulunur.

(11) Program kapsamında öğrenim hareketliliğinde bulunmak üzere seçilen öğrenciler Öğrenim için Öğrenim Anlaşması imzalar. Anlaşma, öğrenci ile kurum/birim/bölüm koordinatörü ve gidilecek üniversitedeki kurum/birim/bölüm koordinatörü tarafından imzalanır. Bu anlaşmada gidilecek üniversite, alınacak dersler ve derslerin kredisi belirtilir.

(12) Öğrencinin yurt dışında kaldığı her dönem için alacağı derslerin Bologna Süreci ilkeleri kapsamında en az 30 AKTS olması gerekmektedir. Dersler, öğrencinin Erasmus birim/bölüm koordinatörü tarafından belirlenir ve onaylanır. Belirlenen derslerde sonradan değişiklik olması durumunda her iki tarafın birim/bölüm koordinatörlerinin bu değişikliği onaylaması gerekir.

(13) Yurt dışına gidecek öğrencilerin ilgili yarıyılda Üniversitede almakla yükümlü olduğu dersler, gidilecek üniversitedeki derslerle eşleştirilir. Öğrenciler gidilecek üniversitede alt ve/veya üst yarıyıllardan ders alabilir. Ders eşleştirmesi yapılırken öğrencinin aldığı dersler Üniversitede alması gereken alt/üst yarıyıl dersleriyle eşleştirilebilir.

(14) Öğrencinin gideceği üniversitede alacağı derslerin Üniversitede ilgili yarıyılda almakla yükümlü olduğu derslerle aynı olması gerekmez. Ancak içerik olarak en yakın derslerin seçilmesine özen gösterilir. Ayrıca kapsamı yönünden uygun olması durumunda bir ders, birden fazla dersle eşleştirilebilir.

(15) Öğrencinin yurt dışında aldığı ve başarılı olduğu derslerin notları Üniversitede uygulanan not sistemine dönüştürülerek öğrencinin not belgesine (transkript) işlenir. Başarısız olduğu derslerin yerine ilgili birim/bölüm koordinatörlüğünce daha önce eşdeğer ders olarak belirlenen dersleri alır.

(16) Erasmus değişim programı kapsamında staj hareketliliğinde bulunmak üzere seçilen öğrenciler, Staj için Öğrenim Anlaşması hazırlar. Anlaşma, öğrenci ile kurum/birim/bölüm koordinatörü ve gidilen kurumdaki kurum/birim/bölüm koordinatörü veya yetkili tarafından imzalanır. Bu anlaşmada gidilen kurum, tarafların görev ve sorumlulukları ile varsa mesleki eğitimin kredisi belirtilir.

(17) Staj kapsamında yurt dışına giden öğrencilerin yaptıkları çalışmaların resmî staj yükümlülükleri yerine sayılması için ilgili birimin yönetim kurulu kararı gerekir. Zorunlu staj yapan öğrencilerin stajları AKTS kredisi ile kredilendirilir.

(18) Erasmus Yükseköğretim Hareketliliğine katılan öğrenciler yurt dışındaki öğrenim ve staj faaliyetlerini tamamlayarak üniversiteye döndükten sonra Avrupa Komisyonu Hareketlilik Aracı tarafından kendisine gönderilecek Öğrenci Raporunu tamamlayıp Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne sunmakla yükümlüdürler.

(19) Erasmus Yükseköğretim Hareketliliğine katılan öğrencilere Üniversite tarafından verilen Diploma Ekinde gidilen üniversiteden alınan dersler/staj programı orijinal ismi ile belirtilir.

Personelin öğrenme hareketliliğinden yararlanma koşulları

MADDE 8– (1) Hareketlilikten yararlanacak personelin Sivas Cumhuriyet  

Üniversitesinde fiilen çalışan personel olması gerekmektedir.

(2) Hareketlilikten yararlanacak akademik personelin merkezî yabancı dil sınavlarında (veya eşdeğer sınavında), Yönetim kurulu tarafından ilgili ilan için belirlenen şartları sağladığını belgelendirmesi gerekmektedir.

(3) Öğretim üyesi olarak görev yapan personel yalnızca ders verme hareketliliğine başvurabilir.

(4) Ders verme hareketliliği için personelin bağlı bulunduğu bölümün ikili anlaşmasının olması gerekmektedir. Eğitim alma hareketliliği için ikili anlaşma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Başvuru şekli ve başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Başvuru tarihleri Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından belirlenir.

(2) Programa başvurmak için başvuru formu, kimlik fotokopisi ve dil yeterlilik belgesi sunulur. Diğer gerekli belgeler koordinatörlük tarafından verilen ilanda belirtilir.

(3) Akademik ve İdari Personelin Programa başvuru yapabilmesi için Üniversite Erasmus Komisyonu tarafından ilanlarda belirtilen şartları sağlaması gerekmektedir. Geçerli başvurular için puan hesaplanması Üniversite Erasmus Komisyonu tarafından Ulusal Ajans Erasmus Uygulama kitabındaki ilkelere uygun bir şekilde belirlenen ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan değerlendirme ölçütlerine göre yapılır.

(4) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Erasmus programına yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından başvurmak isteyen personel Erasmus kurum koordinatörlüğü internet sayfasında yer alan formu doldurur.

Erasmus yükseköğretim programına seçilen personelin işlemleri

MADDE 10 – (1) Personel program rehberinde belirtilen süreyle program kapsamında yurt dışında ders verebilir veya eğitim alabilir.

(2) Ders vermeye ve eğitim almaya yönelik faaliyetler (ders verme, çalıştay, seminer, laboratuvar çalışmaları ve saha/alan çalışmaları vb.) haftalık ya da daha kısa süreli kalışlarda en az 8 saatlik bir öğretim/iş planı içermelidir.

(3) Hareketliliğe katılacak personelin, ders verme/eğitim alma hareketlilik sözleşmesi ve görevlendirme olur yazısının, belirlenecek tarihe kadar Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 11 - (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan konularda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde işlem yapılır.

Yürürlük

MADDE 12 - (1) Bu yönergenin Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği 20.01.2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesiyle birlikte daha önce yürürlükte olan 14.06.2017 tarihli “Cumhuriyet Üniversitesi Erasmus+ Yükseköğretim Programı Yönergesi” yürürlükten kalkar.  

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu yönerge hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

3241 defa incelendi

Menü